Subsidiary Rights

Định nghĩa Subsidiary Rights là gì?

Subsidiary RightsQuyền công ty con. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subsidiary Rights - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quyền công ty con tham khảo cấp phép quy định thỏa thuận cho các tài liệu có bản quyền xuất bản ở định dạng phái sinh, nơi các nhà xuất bản có giấy phép được cấp phép hợp pháp để xuất bản hoặc sản xuất phương tiện truyền thông có bản quyền. quyền công ty con cũng được biết đến như subrights.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM), quyền công ty con liên quan đến sách điện tử (e-book), mà là dẫn xuất cuốn sách. Các nhà xuất bản thường xử lý xuất bản điện tử. Khi một cuốn sách được công bố, một nhà xuất bản và tác giả ký một thỏa thuận quyền công ty con, mà là một nhánh đồng cuốn sách. ngôn ngữ quyền công ty con bao gồm thông số kỹ thuật cho nước ngoài, điện tử, âm thanh hoặc phương tiện truyền thông phần mềm. quyền công ty con cũng mô tả sử dụng của nhà xuất bản các tài liệu có bản quyền, bao gồm đàm phán của bên thứ ba hoặc phân phối lại. Tác giả lợi nhuận từ việc bán sách điện tử, nhưng các nhà xuất bản nhận ra lợi ích còn lại cho vĩnh viễn. Ví dụ, một nhà xuất bản có thể thoả thuận để một hoàng tác giả của năm phần trăm mỗi đơn vị mỗi công việc kỹ thuật số. Trong trường hợp hiếm hoi, quyền công ty con cung cấp 50-50 chia tiền bản quyền xuất bản / tác giả. Tuy nhiên, làm tăng nhu cầu tác giả đang thay đổi cảnh quan quyền công ty con. Một số tác giả đồng ý rằng ngôn ngữ quyền chi nhánh điện tử nên bao gồm một 90/10 tác giả / nhà xuất bản phân chia vì các chi phí tương đối thấp của e-book xuất bản (khoảng năm cent trên mỗi đơn vị) so với in xuất bản (hai đô la cho mỗi đơn vị). Một phương pháp bảo vệ DRM đề xuất cho tác giả xin liên quan đến đăng ký đầu sách như tên miền.

What is the Subsidiary Rights? - Definition

Subsidiary rights refer to licensing agreement provisions for copyrighted material published in derivative formats, where licensed publishers are granted legal authorization to publish or produce copyrighted media. Subsidiary rights are also known as subrights.

Understanding the Subsidiary Rights

In digital rights management (DRM), subsidiary rights pertain to electronic books (e-books), which are book derivatives. Publishers normally handle electronic publishing. When a book is published, a publisher and author sign a subsidiary rights agreement, which is a book contract offshoot. Subsidiary rights language includes specifications for foreign, electronic, audio or software media. Subsidiary rights also describe a publisher's use of copyrighted material, including third party negotiation or redistribution. Authors profit from e-book sales, but publishers realize residual benefits for perpetuity. For example, a publisher may agree to an author royalty of five percent per unit per digital work. In rare cases, subsidiary rights provide 50-50 publisher/author royalty splits. However, increased author demand is changing the subsidiary rights landscape. A number of authors agree that electronic subsidiary rights language should include a 90/10 author/publisher split because of the relatively low costs of e-book publishing (approximately five cents per unit) versus print publishing (two dollars per unit). A proposed DRM protection method for authors would involve registering book titles as domain names.

Thuật ngữ liên quan

  • Patent
  • Software Patent
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  • Digital
  • Digital Rights Management (DRM)
  • Information Assurance (IA)
  • Data Security
  • Information Security (IS)
  • Intellectual Property (IP)
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *