Sun Workshop Teamware

Định nghĩa Sun Workshop Teamware là gì?

Sun Workshop TeamwareSun Workshop Teamware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sun Workshop Teamware - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sun Workshop Teamware là một mã nguồn kiểm soát sửa đổi sản phẩm quản lý nguồn phân phối sản phẩm của Sun Microsystems. Nó được thiết kế để được sử dụng bởi một đội ngũ những người phát triển phần mềm đồng thời. Teamware công cụ tăng năng suất tổ chức và tiết kiệm thời gian bằng cách đơn giản hóa quản lý mã nguồn. Teamware quản lý hệ thống Solaris OS và Java của Sun với nhau, sử dụng hệ thống đồng thời phiên bản (CVS) và hệ thống kiểm soát phiên bản (RCS). Họ cung cấp tinh vi phân cấp kho lưu trữ nguồn, cho phép cập nhật nhiều file. Teamware cũng tăng cường phát triển phân phối bằng cách sao chép một kho lưu trữ để kho khác mà cư trú trên một mạng khác. sau đó thay đổi được tích hợp vào các copy nội bộ kho.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Teamware kiểm soát phiên bản được thực hiện như một lớp trên hệ thống quản lý mã nguồn. Nó cho phép theo dõi những thay đổi các tập tin cá nhân và các công trình thông qua các hệ thống tập tin, mà các chương trình khách hàng và người sử dụng truy cập thông qua một hệ thống tập tin mạng gắn kết. Teamware cho phép cấu hình các thư mục làm việc vào không gian làm việc và cho phép việc phải được thực hiện trên các phiên bản riêng biệt của cùng một tập tin, đảm bảo rằng phiên bản mới nhất có sẵn trên không gian làm việc cá nhân. Một ưu điểm khác của việc triển khai Teamware nằm trong thực tế là nó hỗ trợ phát triển song song phối hợp, cho phép tạo ra các không gian làm việc bị cô lập cho mỗi nhà phát triển. Các nhà phát triển được cung cấp khả năng sao chép tập tin dự án từ một không gian làm việc trung thành không gian làm việc và làm cho riêng mình thay đổi tới các file trước khi sao chép chúng trở lại không gian làm việc trung tâm. Một nhóm nghiên cứu thực hiện công việc của mình trong các tập tin và thư mục. Tất cả các thư mục làm việc được đặt trong một thư mục cấp cao và tiếp tục chuyển thành một không gian làm việc bằng cách sử dụng Teamware. Teamware sử dụng các công cụ sau:

What is the Sun Workshop Teamware? - Definition

Sun Workshop Teamware is a distributed source code revision control source management product produced by Sun Microsystems. It is designed to be used by a team of people who develop software concurrently. Teamware tools increase organizational productivity and save time by simplifying source code management. Teamware manages Sun’s Solaris OS and Java systems together, using concurrent versions system (CVS) and revision control system (RCS). They provide sophisticated source repository hierarchy, allowing for multiple file updates. Teamware also enhances distributed development by copying a repository to another repository that resides on another network. Changes are then incorporated into local copies of the repository.

Understanding the Sun Workshop Teamware

Teamware version control is implemented as a layer on the source code control system. It allows tracking changes to individual files and works through file systems, which client programs and users access through a mounted network file system. Teamware permits the configuration of working directories into workspaces and allows work to be done on individual versions of the same file, ensuring that the latest versions are available on individual workspaces. Another advantage of deploying Teamware lies in the fact that it supports coordinated parallel development, allowing for the creation of isolated workspaces for each developer. Developers are provided the capability to copy project files from a central workspace into their own private workspace and make changes to files before copying them back to the central workspace. A team performs its work in files and directories. All working directories are placed in one high-level directory and further transformed to a workspace using the Teamware. Teamware employs the following tools:

Thuật ngữ liên quan

  • Collaboration Data Objects (CDO)
  • Computing
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Database (DB)
  • Interface (I/F)
  • Anti-Virus Software
  • Java
  • Programming Tool
  • Help Desk
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *