Superbill

Định nghĩa Superbill là gì?

SuperbillSuperbill. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Superbill - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một superbill là một nguồn dữ liệu chính cho việc tạo ra một tuyên bố dữ liệu được gia nhập bởi các cơ quan y tế, văn phòng bác sĩ, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Superbills thường chứa bốn lĩnh vực bắt buộc:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lượng phong phú của việc nhập dữ liệu đi vào superbills, có chứa thông tin bệnh nhân các loại khác nhau. các chuyên gia CNTT phải lưu tâm để kết hợp Trách nhiệm giải trình tiêu chuẩn bảo hiểm y tế Löu Act (HIPPA) và các luật khi phát triển hệ điều hành superbill. Ví dụ, luật HIPAA uỷ quyền cho rằng các nhân viên chăm sóc sức khỏe truy cập PHI chỉ trên cơ sở cần phải biết. Kết quả là, tất cả các nhân viên cung cấp dịch vụ không chăm sóc và người chăm sóc được yêu cầu ký thỏa thuận HIPAA khi thuê. họ nên vi phạm pháp luật kiên nhẫn bí mật, phạt tiền và phạt tù có thể xảy ra. Thanh toán các chương trình phần mềm nên được thiết kế để thực hiện con đường mòn sử dụng kiểm toán vì lý do này và họ nên được kiểm tra thường xuyên bởi các quản trị hệ thống. các chuyên gia CNTT cũng phải thiết kế phần mềm superbill một cách an toàn để bảo vệ chống lại người dùng truy cập trái phép.

What is the Superbill? - Definition

A superbill is a primary data source for the creation of a data claim enlisted by health care agencies, doctors' offices, hospitals and health care providers. Superbills generally contain four mandatory fields:

Understanding the Superbill

Ample amounts of data entry go into superbills, which contain patient information of varying kinds. IT professionals must be mindful to incorporate Health Insurance Portability Accountability Act (HIPPA) standards and laws when developing superbill operating systems. For instance, HIPAA laws mandate that health care employees access PHI only on a need-to-know basis. As a result, all non-care provider employees and caregivers are required to sign HIPAA agreements upon hire. Should they breach patient confidentiality laws, fines and prison terms can ensue. Billing software programs should be designed to perform user audit trails for this reason and they should be checked often by system administrators. IT professionals must also design superbill software securely so as to guard against unauthorized user access.

Thuật ngữ liên quan

  • IT Healthcare
  • Software Program
  • Data Entry
  • Personally Identifiable Information (PII)
  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • Operating System (OS)
  • System Administrator (SA)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *