Symmetric Multiprocessing (SMP)

Định nghĩa Symmetric Multiprocessing (SMP) là gì?

Symmetric Multiprocessing (SMP)Đối xứng Đa (SMP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Symmetric Multiprocessing (SMP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đa đối xứng (SMP) là một kiến ​​trúc máy tính, trong đó hai hoặc nhiều bộ xử lý được gắn vào một bộ nhớ duy nhất và hệ điều hành (OS) ví dụ. SMP kết hợp nhiều bộ vi xử lý để hoàn thành một quá trình với sự giúp đỡ của một hệ điều hành máy chủ, trong đó quản lý phân bổ bộ xử lý, thực hiện và quản lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

SMP chủ yếu được thực hiện trong môi trường điện toán tài nguyên-chuyên sâu đòi hỏi khả năng tính toán cao để thực hiện nhiệm vụ và quy trình của chương trình và ứng dụng. Điều này bao gồm việc cài đặt chung của hai hay bộ vi xử lý trên một máy. SMP kết hợp phần cứng và phần mềm đa xử lý. Các phần cứng cung cấp khả năng tính toán thô, và các phần mềm quản lý phân biệt, lựa chọn và phân phối các bộ vi xử lý phần cứng. khả năng phần cứng SMP đối phó với nhiều bộ xử lý, xe buýt dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ vật lý. SMP khả năng phần mềm chịu trách nhiệm hỗ trợ hệ điều hành, trong đó quản lý khối lượng công việc thực hiện các quy trình ứng dụng cụ thể trên kiến ​​trúc xử lý phân tán.

What is the Symmetric Multiprocessing (SMP)? - Definition

Symmetric multiprocessing (SMP) is a computing architecture in which two or more processors are attached to a single memory and operating system (OS) instance. SMP combines multiple processors to complete a process with the help of a host OS, which manages processor allocation, execution and management.

Understanding the Symmetric Multiprocessing (SMP)

SMP is primarily implemented in resource-intensive computing environments that require high computing power to execute program and application tasks and processes. This involves the joint installation of two or processors on one machine. SMP combines hardware and software multiprocessing. The hardware provides raw computing power, and the software manages the segregation, selection and distribution of the hardware processor. SMP hardware capabilities deal with multiple processors, data buses and physical memory support. SMP software capabilities are responsible for OS support, which manages the execution workload of application specific processes over the distributed processing architecture.

Thuật ngữ liên quan

  • Hardware (H/W)
  • Software
  • Microprocessor
  • Shared Memory
  • Multiprocessor
  • Operating System (OS)
  • Distributed Processing
  • Data Bus
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *