Third Generation (Programming) Language (3GL)

Định nghĩa Third Generation (Programming) Language (3GL) là gì?

Third Generation (Programming) Language (3GL)Thế hệ thứ ba (Programming) Ngôn ngữ (3GL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Third Generation (Programming) Language (3GL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ngôn ngữ thế hệ thứ ba (lập trình) (3GL) là một nhóm các ngôn ngữ mà giới thiệu những cải tiến đáng kể với các ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ hai, chủ yếu nhằm mục đích để làm cho ngôn ngữ lập trình lập trình viên thân thiện. từ tiếng Anh được sử dụng để biến biểu thị, cấu trúc chương trình và các lệnh, và lập trình có cấu trúc được hỗ trợ bởi hầu hết các 3GLs. 3GLs thường được gọi là FORTRAN, BASIC, Pascal và C-gia đình (C, C +, C ++, C #, Objective-C) của ngôn ngữ. Còn được gọi là ngôn ngữ thế hệ thứ 3, hoặc một ngôn ngữ lập trình cấp cao.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Di chuyển ra khỏi các lệnh bí ẩn của hội Ngôn ngữ và một bước dưới đây Thứ tư Ngôn Ngữ Thế Hệ, các lập trình viên trong 3GLs được ưa chuộng bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu tổng hợp, tên biến và khả năng xác định các phần của mã như thủ tục con. Các chương trình trong 3GL được gọi là Chương trình Nguồn hoặc Mã nguồn và sau đó nó được chuyển đổi bởi một chương trình chuyên ngành, các trình biên dịch, vào Object Mã, dễ hiểu bởi máy tính cụ thể và CPU. Kể từ sự ra đời của trình biên dịch vào năm 1952, hàng trăm 3GLs đã được phát triển, đặc biệt là cung cấp lợi ích cho các lập trình các ứng dụng phục vụ nhiều lĩnh vực kinh doanh và khoa học. Năm 1957, IBM đã tạo FORTRAN (Formula Translator) để tạo điều kiện vi tính nghiên cứu khoa học toán học chuyên sâu. COBOL (Common Business Oriented Language) là công cụ trong thúc đẩy một sự đột biến của các chương trình phục vụ các lĩnh vực kinh doanh, với khả năng tăng cường của mình để cung cấp dịch vụ kỷ lục giữ và quản lý dữ liệu. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình mục đích chung được sử dụng hiện nay như: C, C ++, C # và Java là 3GLs.

What is the Third Generation (Programming) Language (3GL)? - Definition

A third generation (programming) language (3GL) is a grouping of programming languages that introduced significant enhancements to second generation languages, primarily intended to make the programming language more programmer-friendly. English words are used to denote variables, programming structures and commands, and Structured Programming is supported by most 3GLs. Commonly known 3GLs are FORTRAN, BASIC, Pascal and the C-family (C, C+, C++, C#, Objective-C) of languages. Also known as a 3rd generation language, or a high-level programming language.

Understanding the Third Generation (Programming) Language (3GL)

Moving away from the cryptic commands of Assembly Language and one step below Fourth Generation Languages, programmers in 3GLs are favored by using aggregate data types, variable names and the ability to define sections of code as subroutines. The program in 3GL is called the Source Program or Source Code and it subsequently converted by a specialized program, the Compiler, to Object Code, understandable by the specific computer and CPU. Since the introduction of the Compiler in 1952, hundreds of 3GLs have been developed, specifically providing benefits for programmers of applications serving various business and scientific domains. In 1957, IBM created FORTRAN (FORmula TRANslator) to facilitate computerized mathematically-intensive scientific research. COBOL (COmmon Business Oriented Language) was instrumental in spurring a surge of programs serving the business arena, with its enhanced ability to provide record keeping and data management services. Most of the general purpose programming languages used today such as C, C++, C# and Java are 3GLs.

Thuật ngữ liên quan

  • Fortran
  • Common Business Oriented Language (COBOL)
  • Second Generation (Programming) Language (2GL)
  • First Generation (Programming) Language (1GL)
  • Fourth Generation (Programming) Language (4GL)
  • Fifth Generation (Programming) Language (5GL)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *