Thread

Định nghĩa Thread là gì?

ThreadChủ đề. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thread - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chủ đề, trong bối cảnh của Java, là con đường sau khi thực hiện một chương trình. Tất cả các chương trình Java có ít nhất một thread, được gọi là các chủ đề chính, mà được tạo ra bởi Java Virtual Machine (JVM) lúc khởi động của chương trình, khi phương thức main () được gọi với các chủ đề chính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Java là một ứng dụng đa luồng cho phép thực hiện nhiều chủ đề tại bất kỳ thời điểm cụ thể. Trong một ứng dụng đơn luồng, chỉ có một thread được thực hiện tại một thời điểm bởi vì các ứng dụng hoặc chương trình có thể xử lý chỉ có một nhiệm vụ tại một thời điểm.

What is the Thread? - Definition

A thread, in the context of Java, is the path followed when executing a program. All Java programs have at least one thread, known as the main thread, which is created by the Java Virtual Machine (JVM) at the program’s start, when the main() method is invoked with the main thread.

Understanding the Thread

Java is a multi-threaded application that allows multiple thread execution at any particular time. In a single-threaded application, only one thread is executed at a time because the application or program can handle only one task at a time.

Thuật ngữ liên quan

  • Threaded Code
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Java
  • Multithreading
  • Exception Handling
  • Class
  • Package
  • Pre-Emption
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *