Tool Kit

Định nghĩa Tool Kit là gì?

Tool KitTool Kit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tool Kit - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tk - ban đầu được sản xuất như một phần mở rộng ngôn ngữ kịch bản TCL - là một mã nguồn mở và bộ công cụ widget cross-platform với một thư viện yếu tố cơ bản để xây dựng giao diện đồ họa và tạo điều kiện phát triển ứng dụng máy tính để bàn. Tk cung cấp một nhóm tích hợp các nút, các menu, thanh cuộn, hộp danh sách, văn bản và vải widget, trong đó tạo điều kiện giải quyết nhanh phát triển chương trình TCL.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tk kết hợp widget khác nhau, bao gồm các nút, menu, văn bản, khung, nhãn và bức tranh sơn dầu, trong khi mở rộng nhà cung cấp không phải hình chữ nhật, kéo-và-thả và widget bản địa. Tk hỗ trợ Unicode và Planes Basic Multilingual (BMP) .tk cũng giúp các ngôn ngữ động khác chạy ứng dụng phong phú trên Windows, Mac OS X và Linux, và bao gồm các ràng buộc đối với các ngôn ngữ như Perl, Python, Ada, Ruby và Common Lisp. đặc điểm chính Tk là:

What is the Tool Kit? - Definition

Tk - originally produced as a TCL scripting language extension - is an open-source and cross-platform widget toolkit with a basic element library for building GUIs and facilitating desktop application development. Tk provides an an integrated group of buttons, menus, scrollbars, list boxes, text and canvas widgets, which facilitate expedited TCL program development.

Understanding the Tool Kit

Tk incorporates various widgets, including buttons, menus, text, frames, labels and canvases, while housing extensions providing non-rectangular, drag-and-drop and native widgets. Tk supports Unicode and Basic Multilingual Planes (BMP).Tk also helps other dynamic languages run rich applications across Windows, Mac OS X and Linux, and includes bindings for languages like Perl, Python, Ada, Ruby and Common Lisp. Primary Tk characteristics are:

Thuật ngữ liên quan

  • Abstract Window Toolkit (AWT)
  • Application Compatibility Toolkit (ACT)
  • Dojo Toolkit
  • Unicode
  • Widget
  • Radio Button
  • Frame
  • Tool Command Language (Tcl)
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *