Transactional Replication

Định nghĩa Transactional Replication là gì?

Transactional ReplicationGiao dịch Replication. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transactional Replication - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nhân rộng giao dịch là phân phối định kỳ tự động thay đổi giữa cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được sao chép trong (hoặc gần) thời gian thực từ máy chủ chính (nhà xuất bản) cơ sở dữ liệu nhận (thuê bao). Do đó, nhân rộng giao dịch cung cấp một bản sao lưu tuyệt vời cho thường xuyên, cơ sở dữ liệu hàng ngày thay đổi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hầu hết các trường hợp, nhân rộng giao dịch bắt đầu bằng cách lấy một bản chụp nhà xuất bản, sau đó được sao chép vào các thuê bao. Sau đó, bất kỳ thay đổi nhà xuất bản đã đăng nhập trong thời gian thực và nhân rộng tại các thuê bao. nhân rộng giao dịch không chỉ cần sao chép ảnh hưởng thực sự thay đổi dữ liệu, mà là một cách nhất quán và chính xác tái tạo mỗi thay đổi. Ví dụ, số dư tài khoản của khách hàng trong cơ sở dữ liệu nhà xuất bản một ngân hàng thương mại ban đầu đọc 2.000 $. Sau đó, trong khoảng thời gian vài phút, tiền gửi của khách hàng $ 500 và sau đó rút $ 1000 từ máy ATM. Tác động ròng là $ 2000 + $ 500- $ 1000 = $ 1500. Tuy nhiên, một nhân rộng giao dịch không chỉ cần cập nhật các tài khoản khách hàng thuê bao như $ 1500. Mỗi hai giao dịch này cũng phải được ghi vào thuê bao. Do thời gian gần thực bản chất của nó, nhân rộng giao dịch thường được sử dụng bởi hai hoặc nhiều nhà quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) như một cơ chế chuyển đổi dự phòng nơi có hơn một vài phút ngừng hoạt động không phải là một lựa chọn, ví dụ mạng lưới ATM và các nhà máy điện hạt nhân. Về vấn đề này, nhân rộng giao dịch đã chứng tỏ là một cơ chế đáng tin cậy cho cơ sở dữ liệu sao lưu. các loại bản sao khác bao gồm hợp nhất và tái tạo bản chụp.

What is the Transactional Replication? - Definition

Transactional replication is the automated periodic distribution of changes between databases. Data is copied in (or near) real-time from the primary server (publisher) to the receiving database (subscriber). Thus, transactional replication offers an excellent backup for frequent, daily databases changes.

Understanding the Transactional Replication

In most cases, transactional replication begins by taking a publisher snapshot, which is then copied to the subscriber. Then, any publisher changes are logged in real-time and replicated at the subscriber. Transactional replication does not simply copy the net effect of data changes, but rather consistently and accurately replicates each change. For example, a customer’s account balance in a commercial bank’s publisher database initially reads $2,000. Then, within the span of a few minutes, the customer deposits $500 and then withdraws $1000 from the ATM. The net effect is $2000+$500-$1000=$1500. However, a transactional replication does not simply update the subscriber client account as $1500. Each of these two transactions also must be written to the subscriber. Because of its near real-time nature, transactional replication is frequently used by two or more database administrators (DBAs) as a failover mechanism where more than a few minutes of downtime is not an option, e.g. ATM networks and nuclear power stations. In this regard, transactional replication has proven to be a reliable mechanism for backup databases. Other replication types include merge and snapshot replication.

Thuật ngữ liên quan

  • Structured Query Language (SQL)
  • Database (DB)
  • Transaction
  • Replication
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Backup
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *