Transport Right

Định nghĩa Transport Right là gì?

Transport RightQuyền vận chuyển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transport Right - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quyền vận chuyển là cho vay các quyền chuyển giao kỹ thuật số phương tiện truyền thông khác nhau. Một vận chuyển đúng xảy ra khi một chủ sở hữu tài sản trí tuệ chấp thuận về mặt pháp lý để cho vay, sao chép hoặc chuyển một tác phẩm được bảo vệ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có hai loại quyền vận chuyển: Dành riêng và không độc quyền. Sau đó là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, trong khi cựu không đòi hỏi một hợp đồng. Các cựu có thể dưới hình thức một chuyển nhượng quyền tác giả, nơi chủ sở hữu nội dung forgoes quyền cá nhân ưu đãi bản quyền kiểm soát nhưng đi những quyền cho bên thứ ba. Hoặc, có thể dưới hình thức giấy phép nhanh, nơi một chủ sở hữu bản quyền cho phép một bên thứ ba để có quyền sở hữu khác nhau về quyền sở hữu trí tuệ, nhưng forgoes giữ quyền bất kỳ quyền khởi kiện bên thứ ba trách nhiệm. Bảo vệ sở hữu bản quyền trong Đạo luật bản quyền Hoa Kỳ là khả năng chấm dứt quyền vận chuyển, do đó lấy lại quyền bản quyền một cách trọn vẹn.

What is the Transport Right? - Definition

A transport right is the lending of digital transfer rights to various media. A transport right occurs when an owner of intellectual property legally consents to the lending, copying or transferring of a protected work.

Understanding the Transport Right

There are two types of transport rights: Exclusive and non-exclusive. The latter is a legally binding contract, whereas the former does not require a contract. The former may be in the form of an assignment transfer of copyright rights, where the content owner forgoes individual rights to control copyright privileges but passes those rights to a third party. Or, it may be in the form of an express license, where a copyright owner allows a third party to have varying ownership of the intellectual property rights, but the rights holder forgoes any right to sue the third party for liability. Protecting the copyright owner within the U.S. Copyright Act is the ability to terminate the transport right, thus taking back the copyright privileges in their entirety.

Thuật ngữ liên quan

  • Intellectual Property (IP)
  • Copyright Infringement
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *