Universal Computer Protocol (UCP)

Định nghĩa Universal Computer Protocol (UCP) là gì?

Universal Computer Protocol (UCP)Phổ cập máy tính Protocol (UCP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Universal Computer Protocol (UCP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như tiêu chuẩn truyền tin nhắn ngắn, UCP và EMI gửi tin nhắn sử dụng mã thập lục phân đại diện cho nội dung tin nhắn và tham khảo các địa chỉ của các bên tham gia để hình thành các gói dữ liệu. Những được chuyển qua mạng viễn thông hiện đại để cung cấp tin nhắn văn bản ngắn giữa các thiết bị. Thiết kế của UCP và các tiêu chuẩn tương tự dựa trên một chiều dài cố định cho một truyền văn bản, mà đã được làm việc vào các dịch vụ của người tiêu dùng mà các nhà cung cấp viễn thông cung cấp cho chủ sở hữu điện thoại di động hoặc thiết bị. Những dịch vụ này kết thành một khối xung quanh Short Message Service (SMS), cho phép người dùng gửi lên đến 160 ký tự sao lưu và ra. Các thông điệp này được lưu trữ từ xa trong một Trung tâm Dịch vụ nhắn tin ngắn để cung cấp theo yêu cầu giao hàng đến một thiết bị.

What is the Universal Computer Protocol (UCP)? - Definition

Understanding the Universal Computer Protocol (UCP)

As short message transmission standards, UCP and EMI messaging use hexadecimal code to represent message content and reference the addresses of involved parties to form data packets. These are routed over modern telecom networks in order to deliver short text messaging between devices. The design of UCP and similar standards relies on a fixed length for a text transmission, which has been worked into the consumer services that telecom providers offer to cell phone or device holders. These services coalesce around the Short Message Service (SMS), which allows users to send up to 160 characters back and forth. These messages are remotely stored in a Short Message Service Center to provide on-demand delivery to a device.

Thuật ngữ liên quan

  • Packet
  • Telecommunications
  • Third Generation Wireless (3G)
  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Short Message Service (SMS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *