Variational Graphics Extended (VGX)

Định nghĩa Variational Graphics Extended (VGX) là gì?

Variational Graphics Extended (VGX)Variational Graphics Extended (VGX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Variational Graphics Extended (VGX) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Variational Graphics Extended (VGX)? - Definition

Understanding the Variational Graphics Extended (VGX)

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Aided Design (CAD)
  • 3D Printer
  • 3-D Software
  • Computer-Aided Manufacturing (CAM)
  • Manufacturing on Demand (MOD)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture
  • Middleware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *