Veepers

Định nghĩa Veepers là gì?

VeepersVeepers. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Veepers - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Veepers là một ứng dụng phần mềm kỹ thuật số sử dụng cho các hình ảnh động ảo của người dân như avatar 3D tương tác. Veepers được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều loại thông tin liên lạc của người tiêu dùng - như Multimedia Messaging Service (MMS), tin nhắn tức thời (IM), e-mail, thư thoại và trò chuyện. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng kinh doanh, như quản lý quan hệ khách hàng (CRM), đào tạo ảo, quảng cáo / xây dựng thương hiệu và thương mại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Veepers là dễ sử dụng hơn và rẻ hơn so với video và hỗ trợ Java, Partnership Project thế hệ thứ ba (3GPP) và các định dạng thiết bị không dây khác mà không hỗ trợ video hoặc 3D. phát triển Veepers đòi hỏi một hình ảnh biểu hiện trên khuôn mặt trung tính mà không cần kính và một chương trình quản lý âm thanh để phối hợp phong trào môi. Trong một bài thuyết trình Veepers, đôi mắt của hình ảnh chớp, và lông mày và miệng chuyển động được đồng bộ với âm thanh. Veepers file là rất nhỏ và không yêu cầu một plug-in để xem. Veepers được sử dụng bởi nhiều tổ chức, bao gồm các Internal Revenue Service (IRS), ESPN, Inc., Esurance và American Greetings Corporation. Mặc dù Veepers cung cấp những lợi ích nêu trên, nhược điểm bao gồm:

What is the Veepers? - Definition

Veepers is a digital software application used for the virtual animation of people as interactive 3D avatars. Veepers is used worldwide in multiple types of consumer communications - such as Multimedia Messaging Service (MMS), instant messaging (IM), email, voicemail and chat. It is also used in business applications, like customer relationship management (CRM), virtual training, advertising/branding and commerce.

Understanding the Veepers

Veepers is easier to use and cheaper than video and supports Java, Third Generation Partnership Project (3GPP) and other wireless device formats that do not support video or 3D. Veepers development requires a neutral facial expression image without glasses and an audio manager program for lip movement coordination. During a Veepers presentation, the image's eyes blink, and eyebrow and mouth movement are synchronous with the audio. Veepers files are very small and do not require a plug-in for viewing. Veepers is used by a variety of organizations, including the Internal Revenue Service (IRS), ESPN, Inc., Esurance and the American Greetings Corporation. Although Veepers provides the benefits listed above, downsides include:

Thuật ngữ liên quan

  • Software
  • 3-D Software
  • Multimedia Message Service (MMS)
  • Multimedia
  • Chat
  • Instant Message (IM)
  • Java
  • Third Generation Partnership Project (3GPP)
  • Video Streaming
  • Customer Relationship Management (CRM)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *