Velocity of Propagation

Định nghĩa Velocity of Propagation là gì?

Velocity of PropagationVận tốc của Tuyên truyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Velocity of Propagation - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vận tốc của tuyên truyền là một biện pháp nhanh như thế nào một tín hiệu đi theo thời gian, hoặc tốc độ của tín hiệu truyền so với tốc độ của ánh sáng. Trong công nghệ máy tính, vận tốc của công tác tuyên truyền của một tín hiệu điện hoặc điện từ là tốc độ truyền qua một môi trường vật lý như cáp đồng trục hoặc cáp quang.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngoài ra còn có một mối quan hệ trực tiếp giữa vận tốc của công tác tuyên truyền và bước sóng. Vận tốc của tuyên truyền thường được trình bày dưới dạng một tỷ lệ phần trăm của tốc độ của ánh sáng khoảng cách hoặc thời gian đưa ra.

What is the Velocity of Propagation? - Definition

Velocity of propagation is a measure of how fast a signal travels over time, or the speed of the transmitted signal as compared to the speed of light. In computer technology, the velocity of propagation of an electrical or electromagnetic signal is the speed of transmission through a physical medium such as a coaxial cable or optical fiber.

Understanding the Velocity of Propagation

There is also a direct relation between velocity of propagation and wavelength. Velocity of propagation is often stated either as a percentage of the speed of light or as time-to distance.

Thuật ngữ liên quan

  • Coaxial Cable
  • Optical Fiber
  • Data Transmission
  • Radio Propagation
  • Backpropagation
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *