Vertical Encoding

Định nghĩa Vertical Encoding là gì?

Vertical EncodingDọc Encoding. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vertical Encoding - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mã hóa dọc là một loại tập lệnh mã hóa một lĩnh vực của một từ hướng dẫn trước khi được chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển đơn vị chức năng của một máy tính. Nó sử dụng cứng-wire logic hoặc mã hóa cơ sở vi để tạo ra tín hiệu điều khiển cho các đơn vị chức năng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã hóa dọc chủ yếu là một phần của một máy tính / bộ xử lý kiến ​​trúc tập lệnh rằng thỏa thuận với hướng dẫn thiết vi. mã hóa dọc hoạt động bằng cách thực hiện một bộ giải mã / mã hóa giữa thanh ghi vi lệnh và đồng hồ hoặc tín hiệu điều khiển. Mỗi gửi đi giảng dạy được giải mã trước khi được gửi như một tín hiệu. Nó đòi hỏi logic thêm để chuyển đổi hoặc mã hóa các hướng dẫn thành tín hiệu tương ứng; do đó, nó cũng là chậm hơn so với mã hóa theo chiều ngang.

What is the Vertical Encoding? - Definition

Vertical encoding is a type of instruction set that encodes a field of an instruction word before being converted into signals that control functional units of a computer. It uses hard-wire logic or microcode base encoding to generate control signals for functional units.

Understanding the Vertical Encoding

Vertical encoding is primarily the part of a computer / processor instruction set architecture that deals with micro set instructions. Vertical encoding works by implementing a decoder / encoder between the microinstruction register and the clock or control signals. Each instruction sent is decoded before being sent as a signal. It requires additional logic to convert or encode the instructions into corresponding signals; therefore, it also is slower than horizontal encoding.

Thuật ngữ liên quan

  • Microcode
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance
  • iPod
  • Sound Card

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *