Vertical Handover

Định nghĩa Vertical Handover là gì?

Vertical HandoverDọc Bàn giao. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vertical Handover - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bàn giao thẳng đứng là một nút mạng tự động thay đổi kiểu kết nối của nó để truy cập vào một cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Khi một thiết bị máy tính có thể kết nối với Internet thông qua hai công nghệ mạng khác nhau, nó sẽ tự động kết nối với các mạng có sẵn. Đây xáo trộn hay thay đổi từ mạng này sang mạng khác là việc chuyển giao dọc. bàn giao dọc cho phép khai thác băng thông cao hơn và chi phí thấp hơn cho các mạng như mạng diện rộng tại địa phương. Nó cũng cung cấp bảo hiểm mở rộng cho bàn giao networks.Vertical di động còn được gọi là bàn giao dọc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều người sử dụng máy tính xách tay có công nghệ kép trong máy tính xách tay của họ để kết nối với Internet; một máy tính xách tay có thể sử dụng mạng LAN không dây (WLAN) hoặc các công nghệ kết nối mạng di động. WLAN cung cấp băng thông cao hơn ở mức giá rất thấp. Một mạng di động không phải là đáng tin cậy, thường tốn kém, và băng thông có sẵn phụ thuộc vào lưu lượng mạng. Các mạng WLAN được cấu hình mặc định trên máy tính xách tay. Tuy nhiên, sau khi thất bại WLAN, mạng di động hiện có sẵn để giữ cho người dùng kết nối với Internet. Phong trào từ một loại công nghệ để người kia là bàn giao dọc, mà giữ máy của người dùng kết nối với Internet và cung cấp không bị gián đoạn communication.For một bàn giao dọc xảy ra, sau đây phải được xem xét:

What is the Vertical Handover? - Definition

Vertical handover is a network node that automatically changes its connection type to access a supporting infrastructure. When a computing device could connect to the Internet via two different network technologies, it is automatically connected to the available network. This shuffling or changing from one network to the other is the vertical handover. Vertical handover enables the exploitation of higher bandwidth and lower costs for networks like wide local area networks. It also provides extended coverage for cellular networks.Vertical handover is also known as vertical handoff.

Understanding the Vertical Handover

Many laptop users have dual technology in their laptops to connect to the Internet; a laptop may use wireless LAN (WLAN) or cellular network connection technologies. WLAN provides higher bandwidth at very low rates. A cellular network is not as reliable, is often costly, and available bandwidth is dependent on network traffic. The WLAN is configured by default on the laptop. However, upon WLAN failure, the cellular network is available to keep the user connected to the Internet. The movement from one type of technology to the other is the vertical handover, which keeps a user’s machine connected to the Internet and provides uninterrupted communication.For a vertical handover to occur, the following must be considered:

Thuật ngữ liên quan

  • Handover (HO)
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX)
  • Load Balancing
  • Multihoming
  • Vertical Service Provider (VSP)
  • Vertical Redundancy Check (VRC)
  • Vertical Market Software
  • Handoff
  • Vertical Application

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *