Video Server

Định nghĩa Video Server là gì?

Video ServerVideo server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Video Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Video Server? - Definition

Understanding the Video Server

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Server API (ISAPI)
  • Server
  • Server Cage
  • Windows Server
  • User Agent Server (UAS)
  • Client/Server Architecture
  • Server Mirroring
  • Cluster (Servers)
  • Database Server
  • Pixel Pipelines

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *