View-Based Conversions

Định nghĩa View-Based Conversions là gì?

View-Based ConversionsXem-Based Chuyển đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ View-Based Conversions - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the View-Based Conversions? - Definition

Understanding the View-Based Conversions

Thuật ngữ liên quan

  • Conversion Marketing
  • Conversion Rate
  • Cost Per Conversion (CPC)
  • Online Marketing
  • Internet
  • Online Service
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *