Virtual Circuit Identifier (VCID)

Định nghĩa Virtual Circuit Identifier (VCID) là gì?

Virtual Circuit Identifier (VCID)Ảo Circuit Identifier (VCID). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Circuit Identifier (VCID) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một định danh mạch ảo (VCID) là một loại nhận dạng số được sử dụng để phân biệt giữa các mạch ảo khác nhau trong một mạng viễn thông chuyển mạch hướng kết nối. Nó cho phép một mạng chuyển mạch kênh để xác định khác nhau ảo mạch / kênh tham gia vào truyền thông dữ liệu của thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virtual Circuit Identifier (VCID)? - Definition

A virtual circuit identifier (VCID) is a type of numeric identifier used to distinguish between different virtual circuits in a connection-oriented circuit-switched telecommunication network. It enables a circuit-switched network to identify different virtual circuits/channels involved in a device's data communication.

Understanding the Virtual Circuit Identifier (VCID)

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Circuit (VC)
  • Switched Virtual Circuit (SVC)
  • Permanent Virtual Circuit (PVC)
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *