Visual Basic Script (VBScript)

Định nghĩa Visual Basic Script (VBScript) là gì?

Visual Basic Script (VBScript)Visual Basic Script (VBScript). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual Basic Script (VBScript) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Visual Basic Script (VBScript) là một ngôn ngữ kịch bản dựa trên thành phần được phát triển bởi Microsoft. Đây là một phiên bản ánh sáng của Visual Basic với một thông dịch viên nhanh chóng để sử dụng trên nền tảng Microsoft. VBScripts sử dụng Object Component Model (COM) để truy cập các tính năng của môi trường nơi họ đang chạy. VBScripts được thực hiện trong môi trường máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VBScript bao gồm các thủ tục, cấu trúc điều khiển, hằng, biến, ngày / chức năng thời gian, vv Thủ tục là những cấu trúc chính của một VBScript, cho phép mã được chia thành các module nhỏ. cấu trúc điều khiển trong VBScript sử dụng lặp đi lặp lại và có điều kiện làm vòng lặp cấu trúc, if-then-else báo cáo, trường hợp báo cáo vv Biến trong VBScript có một loại biến thể theo mặc định. VBScript hoạt động như JavaScript, khi được sử dụng để phát triển web client-side. Nó cũng được dùng để chế biến server-side của các trang web, ví dụ, Microsoft Active Server Pages (ASP). Trong khi có sử dụng cho IE chỉ môi trường (nói, ví dụ, một Intranet), tất cả các trình duyệt chính khác hỗ trợ JavaScript. Như vậy, JavaScript là ngôn ngữ kịch bản ưa thích trên một trang web phải đối mặt với công chúng.

What is the Visual Basic Script (VBScript)? - Definition

Visual Basic Script (VBScript) is a component-based scripting language developed by Microsoft. It is a light version of Visual Basic with a fast interpreter for use on Microsoft platforms. VBScripts use the Component Object Model (COM) to access the features of the environment where they are running. VBScripts are executed in the host environment.

Understanding the Visual Basic Script (VBScript)

VBScript consists of procedures, control structures, constants, variables, date/time functions, etc. Procedures are the main construct of a VBScript, which allows codes to be divided into small modules. Control structures in VBScript use iterative and conditional do-loop construct, if-then-else statements, case statements, etc. Variables in VBScript have a variant type by default. VBScript works like JavaScript, when used for client-side web development. It is also used for server-side processing of web pages, for example, the Microsoft Active Server Pages (ASP). While there are uses for IE only environments (say, for example, an Intranet), all other major browsers support JavaScript. As such, JavaScript is the preferred scripting language on a public facing website.

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Scripting Language
  • Web Page (page)
  • Visual Basic (VB)
  • ASP.NET
  • JavaScript (JS)
  • Active Server Pages (ASP)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *