Visual J#

Định nghĩa Visual J# là gì?

Visual J#Visual J #. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual J# - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Visual J # là một tập hợp các chương trình tiện ích cho phép các nhà phát triển để sử dụng cú pháp Java ngôn ngữ để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ chạy trên các khuôn khổ Microsoft .NET. Visual J # tích hợp tính năng ngôn ngữ Java vào Visual Studio môi trường phát triển (IDE) tích hợp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Java Virtual Machine (JVM) không được hỗ trợ bởi Microsoft, nhưng Visual J # cho phép một lập trình viên Java để sử dụng các khái niệm tương tự và cú pháp khi viết Java dựa trên phần mềm mà sẽ chạy trên nền tảng .NET framework runtime ngôn ngữ chung.

What is the Visual J#? - Definition

Visual J# is a set of programming utilities that enables developers to use Java-language syntax to build applications and services that run on the Microsoft .NET framework. Visual J# integrates Java language features into the Visual Studio integrated development environment (IDE).

Understanding the Visual J#

The Java Virtual Machine (JVM) is not supported by Microsoft, but Visual J# allows a Java programmer to use the same concepts and syntax when writing Java-based software that will run on the .NET framework common language runtime platform.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming Tool
  • Visual Basic (VB)
  • Java
  • Java Virtual Machine (JVM)
  • C Programming Language (C)
  • Common Language Runtime (CLR)
  • Visual Programming Language (VPL)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *