Visual Studio Team System (VSTS)

Định nghĩa Visual Studio Team System (VSTS) là gì?

Visual Studio Team System (VSTS)Visual Studio Team System (VSTS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual Studio Team System (VSTS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Visual Studio Team System (VSTS) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển như một sản phẩm phần mềm của Microsoft Corp để tạo điều kiện dự án phần mềm sáng tạo, phát triển và quản lý. VSTS bao gồm bốn subproducts:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhiệm vụ phát triển phần mềm thường bao gồm nhiều giai đoạn và thủ tục với những người khác nhau có liên quan trong từng giai đoạn:

What is the Visual Studio Team System (VSTS)? - Definition

Visual Studio Team System (VSTS) is an integrated development environment (IDE) developed as a software product by Microsoft Corp. to facilitate software project creation, development and management. VSTS is composed of four subproducts:

Understanding the Visual Studio Team System (VSTS)

A software development task often consists of several stages and procedures with different people involved in each stage:

Thuật ngữ liên quan

  • Integrated Development Environment - .NET (IDE)
  • .NET Framework (.NET)
  • Visual Studio .NET
  • Project Manager (PM)
  • Software Architecture
  • Developer
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *