Voice Call Continuity (VCC)

Định nghĩa Voice Call Continuity (VCC) là gì?

Voice Call Continuity (VCC)Giọng nói Gọi liên tục (VCC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice Call Continuity (VCC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giọng nói cuộc gọi liên tục (VCC) mô tả làm thế nào một cuộc gọi thoại vẫn tồn tại ngay cả khi được chuyển từ một mạch khác. Mục đích chủ yếu của tính liên tục gọi điện thoại (VCC) là cung cấp nhất quán cuộc gọi đến người dùng cuối như các cuộc gọi liên tục di chuyển giữa các mạng khác nhau và công nghệ nhà cung cấp. VCC cho phép thiết bị của người dùng để chọn một mạng cần tự động, cung cấp một mối quan hệ tin cậy giữa điện thoại của người dùng và mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong viễn thông, cuộc gọi thoại không giới hạn chỉ có một mạng lưới mà có thể di chuyển giữa nhiều mạng. Các mạng này bao gồm các mạng chuyển mạch kênh và (radio) lĩnh vực chuyển mạch gói. Nói cách khác, một cuộc gọi thoại sẽ có thể tồn tại ngay cả khi cuộc gọi chuyển từ một công nghệ khác. Nhiều ứng dụng Internet có sẵn thông qua các thiết bị di động, chẳng hạn như VoIP (Voice over Internet Protocol). VCC thông số kỹ thuật cho phép / cuộc gọi đi đến từ bất kỳ mạng chuyển mạch kênh được thực hiện thông qua IP. VCC hỗ trợ như sau: 1. Wi-Fi 2. Global System for Mobile Communications (GSM) 3. Worldwide Interoperability cho lò vi sóng login (WiMax) 4. Mã truy cập phân chia nhiều (CDMA)

What is the Voice Call Continuity (VCC)? - Definition

Voice call continuity (VCC) describes how a voice call persists even when being switched from one circuit to another. The major goal of voice call continuity (VCC) is to provide call consistency to the end users as calls are continuously moving between different networks and vendor technologies. VCC enables the user’s device to select a required network automatically, providing a reliable relationship between the user’s device and network.

Understanding the Voice Call Continuity (VCC)

In telecommunications, voice calls are not limited to only one network but rather can move between multiple networks. These networks include circuit-switched networks and packet-switched (radio) domains. In other words, a voice call should be able to persist even when the call switches from one technology to another. Many Internet applications are available via mobile devices, such as VoIP (voice over Internet Protocol). VCC specifications allow incoming/outgoing calls from any circuit-switched network to be carried out through IP. VCC supports the following: 1. Wi-Fi 2. Global System for Mobile Communications (GSM) 3. Worldwide Interoperability for Microwave Acces (WiMax) 4. Code division multiple access (CDMA)

Thuật ngữ liên quan

  • Third Generation Wireless (3G)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x
  • IEEE 802.1X
  • Bell 212A

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *