Volatile Variable

Định nghĩa Volatile Variable là gì?

Volatile VariableBiến dễ bay hơi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volatile Variable - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một biến không ổn định là một biến được đánh dấu hoặc cast với từ khóa "không ổn định" để nó được thành lập mà biến có thể được thay đổi bởi một số yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như hệ điều hành hoặc phần mềm khác. Một biến dễ bay hơi rất hữu ích trong các ứng dụng đa luồng hoặc trong những tình huống khác, nơi mà các lập trình viên phải dự đoán những thay đổi vào biến khác hơn các chương trình phổ biến trong các mô-đun mã.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biến dễ bay hơi rất hữu ích trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm các bộ phận của "bộ C" (C ++, C, và C #) và trong Java, một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho các trang web. Việc sử dụng chính xác của một từ khóa dễ bay hơi hoặc thay đổi biến đối với một cú pháp ngôn ngữ lập trình cụ thể với, nhưng nhìn chung, các biến có thể được tạo ra như là không ổn định, hoặc có điều kiện tuyên bố dễ bay hơi trong mã.

What is the Volatile Variable? - Definition

A volatile variable is a variable that is marked or cast with the keyword "volatile" so that it is established that the variable can be changed by some outside factor, such as the operating system or other software. A volatile variable is useful in multithreaded applications or in other situations where programmers must anticipate changes to the variable other than those that are common within the code module.

Understanding the Volatile Variable

The volatile variable is useful in different programming languages, including parts of the "C suite" (C++, C, and C#) and in Java, a common programming language for the Web. The exact use of a volatile keyword or variable changes with regard to a particular programming language syntax, but generally, variables can be created as volatile, or conditionally declared volatile within code.

Thuật ngữ liên quan

  • Volatile
  • Variable
  • Code
  • Java
  • Thread
  • Loop
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *