Volume Boot Record (VBR)

Định nghĩa Volume Boot Record (VBR) là gì?

Volume Boot Record (VBR)Khối lượng Boot Record (VBR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volume Boot Record (VBR) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ví dụ về boot record khối lượng là lĩnh vực khởi động DOS ban đầu. Tạo ra một kỷ lục khởi động khối lượng xảy ra khi định dạng của một phân vùng xảy ra, và điều này sẽ nằm trên khu vực đầu tiên được tìm thấy trên phân vùng. boot records khối lượng có hai thành phần: khối tham số đĩa và mã khởi động khối lượng. Mã chứa trong boot record khối lượng là hệ điều hành cụ thể. Mã này có thể được chỉ gọi bởi firmware hoặc của máy hoặc bằng mã được tìm thấy trong quản lý khởi động hoặc master boot record.

What is the Volume Boot Record (VBR)? - Definition

Understanding the Volume Boot Record (VBR)

An example of the volume boot record is the original DOS boot sector. Creation of a volume boot record happens when formatting of a partition occurs, and this would reside on the very first sector found on the partition. Volume boot records have two components: the disk parameter block and the volume boot code. The code contained in the volume boot record is operating-system specific. The code can be only invoked by either the machine’s firmware or by the code found in the boot manager or the master boot record.

Thuật ngữ liên quan

  • Boot Sector
  • Volume
  • Partition
  • Virtual Floppy Disk
  • Internal Hard Drive
  • Memory
  • Boot Loader
  • Boot Sequence
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *