Vulnerability Discovery and Remediation

Định nghĩa Vulnerability Discovery and Remediation là gì?

Vulnerability Discovery and RemediationLỗ hổng Discovery và Xử lý ô nhiễm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vulnerability Discovery and Remediation - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khi phần mềm được thiết kế, bất kỳ lỗ hổng hiện tại có thể được xác định với sự giúp đỡ của các thuật toán VDM sau:

What is the Vulnerability Discovery and Remediation? - Definition

Understanding the Vulnerability Discovery and Remediation

Once software is designed, any existing vulnerabilities can be identified with the help of the following VDM algorithms:

Thuật ngữ liên quan

  • Intrusion Prevention System (IPS)
  • Vulnerability
  • Information Assurance (IA)
  • Software Development
  • Software Development Kit (SDK)
  • Attack
  • Hacker
  • Information Security (IS)
  • Data Security
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *