Web Development

Định nghĩa Web Development là gì?

Web DevelopmentPhát triển web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Development - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phát triển web rộng rãi liên quan đến các nhiệm vụ liên quan đến việc phát triển trang web cho lưu trữ thông qua mạng nội bộ hoặc internet. Quá trình phát triển web bao gồm thiết kế web, phát triển nội dung web, client-side / scripting phía máy chủ và cấu hình an ninh mạng, trong số các nhiệm vụ khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát triển web là mã hóa hoặc lập trình cho phép chức năng trang web, theo yêu cầu của chủ sở hữu. Nó chủ yếu giao dịch với các khía cạnh phi thiết kế xây dựng trang web, trong đó bao gồm mã hóa và văn bản đánh dấu.

What is the Web Development? - Definition

Web development broadly refers to the tasks associated with developing websites for hosting via intranet or internet. The web development process includes web design, web content development, client-side/server-side scripting and network security configuration, among other tasks.

Understanding the Web Development

Web development is the coding or programming that enables website functionality, per the owner's requirements. It mainly deals with the non-design aspect of building websites, which includes coding and writing markup.

Thuật ngữ liên quan

  • Application Development Cycle (AD/Cycle)
  • Web Browser
  • Client-side
  • Scripting Language
  • Network Security
  • Coding
  • Code Name
  • Website Architecture
  • Site Reliability Engineering (SRE)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *