Web Service

Định nghĩa Web Service là gì?

Web ServiceDịch vụ Web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Service - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một dịch vụ Web là một dịch vụ phần mềm sử dụng để giao tiếp giữa hai thiết bị trên mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một dịch vụ Web liên quan đến một nhà cung cấp dịch vụ và bên yêu cầu dịch vụ (khách hàng). Bởi vì dịch vụ Web tính năng minh bạch ngôn ngữ, nó không quan trọng cho dù hệ thống cơ bản cung cấp dịch vụ này được viết bằng Java trong khi khách hàng được viết bằng Perl, Python hay Ruby. Ví dụ, thông qua dịch vụ Web một máy chủ Windows có thể tương tác với một máy chủ Linux hoặc phục vụ một ứng dụng máy tính để bàn máy tính, máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác trên World Wide Web.

What is the Web Service? - Definition

A Web service is a software service used to communicate between two devices on a network.

Understanding the Web Service

A Web service involves a service provider and a service requester (client). Because Web services feature language transparency, it doesn’t matter whether the underlying system that provides the service is written in Java while the client is written in Perl, Python or Ruby. For example, through Web services a Windows server can interact with a Linux server or serve an application to computer desktops, laptops or smart phones and other mobile devices over the World Wide Web.

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Markup Language (XML)
  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Web Services Description Language (WSDL)
  • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)
  • Interoperability
  • Application Programming Interface (API)
  • Advanced Web Services
  • 32-Bit
  • Client/Server Architecture

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *