Web Sphere Development Studio Client (WSDC)

Định nghĩa Web Sphere Development Studio Client (WSDC) là gì?

Web Sphere Development Studio Client (WSDC)Web Sphere Studio Khách hàng Phát triển (Công ty CTN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Sphere Development Studio Client (WSDC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các Sphere Development Studio Web Client (Công ty CTN) là một bộ công cụ phát triển ứng dụng-e-kinh doanh có liên quan và các công nghệ nhắm về phía máy chủ IBM iSeries. Nó là một ứng dụng công cụ máy trạm dựa trên cung cấp giấy phép không giới hạn. Những công cụ này tạo điều kiện cho phát triển ứng dụng kinh doanh có liên quan. Giấy phép cho sản phẩm kết hợp là rẻ hơn so với các thành phần của nó, qua đó cung cấp một lợi thế riêng biệt cho các doanh nghiệp kinh phí thấp. Công nghệ sử dụng với những công cụ này bao gồm C, C ++, RPG, Java, JSF, COBOL, Struts, Web Wervices và cơ sở dữ liệu SQL-phụ thuộc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các Công ty CTN cho phép sự phát triển của phần mềm sử dụng công nghệ cơ bản khác nhau cùng một lúc. Nó được dựa trên Eclipse 3.0 và mang một giao diện người dùng thay đổi chút ít. Như vậy, nó được trang bị bộ dò lỗi khác nhau để gỡ lỗi riêng từng bộ phận của mã thuộc về một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Các công cụ gỡ lỗi do IBM cung cấp Công ty CTN phiên bản 6.0 bao gồm:

What is the Web Sphere Development Studio Client (WSDC)? - Definition

The Web Sphere Development Studio Client (WSDC) is a set of e-business-related application development tools and technologies targeted toward the IBM iSeries server. It is a workstation-based application toolset offering unlimited licenses. These tools facilitate business-related application development. The license for the combined product is cheaper than its constituents, thereby offering a distinct advantage for low-budget businesses. Technologies used with these tools include C, C++, RPG, Java, JSF, COBOL, Struts, Web Wervices and SQL-dependent databases.

Understanding the Web Sphere Development Studio Client (WSDC)

The WSDC enables the development of software using different underlying technologies simultaneously. It is based on Eclipse 3.0 and bears a slightly modified user interface. As such, it is equipped with different debuggers to separately debug each section of code belonging to a particular programming language. The debugging tools provided by IBM WSDC version 6.0 include:

Thuật ngữ liên quan

  • Programming Tool
  • Java
  • Common Business Oriented Language (COBOL)
  • Client
  • Eclipse
  • C Programming Language (C)
  • Computer Aided Software Engineering (CASE)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *