Web Tone

Định nghĩa Web Tone là gì?

Web ToneTone Web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Tone - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng những giai điệu Web hạn cũng có tác động đối với tương lai của công nghệ viễn thông. Nó thường được dùng dưới sự giả định rằng điện thoại trong tương lai và Internet dịch vụ sẽ tiếp tục hợp nhất, thực sự làm cho giai điệu Web ngày mai hơn tương tự như một giai điệu quay số. Một ví dụ tiêu biểu là Voice over Internet Protocol (VoIP), nơi dịch vụ điện thoại truyền thống kết hợp với những đường cáp quang được phân phối thông qua kết nối Internet.

What is the Web Tone? - Definition

Understanding the Web Tone

The use of the term Web tone also has implications for the future of telecom technologies. It is often used under the presumption that future telephony and Internet services will continue to merge, actually making tomorrow’s Web tone more similar to a dial tone. A prime example is Voice over Internet Protocol (VoIP), where telephone service traditionally associated with fiber optic lines is delivered through an Internet connection.

Thuật ngữ liên quan

  • Web
  • Web Access Management (WAM)
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Bandwidth
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Halftone
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *