Webby

Định nghĩa Webby là gì?

WebbyWebby. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Webby - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Webby là một hệ thống quản lý nội dung client-side (CMS) tạo điều kiện cho việc tạo ra các trang Web tĩnh nhờ sủ dụng ngôn ngữ lập trình Ruby. Các trang HTML được về cơ bản bao gồm hai phần logic: nội dung và bố cục. Nội dung của trang này là những thông tin được trình bày trên trang trong khi bố trí giao dịch với sự sắp xếp của thông tin đó. Webby tạo ra các trang HTML mà kết hợp nội dung và bố cục.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống quản lý nội dung là điều cần thiết cho các trang web mà nội dung được cập nhật thường xuyên. tiêu đề HTML, menu điều hướng và footers là một số yếu tố cấu trúc được cung cấp bởi Webby. Webby có các tính năng chính sau đây:

What is the Webby? - Definition

Webby is a client-side content management system (CMS) that facilitates the generation of static Web pages using Ruby programming language. The HTML page is basically composed of two logical sections: content and layout. The content of the page is the information presented on the page while the layout deals with the arrangement of that information. Webby generates HTML pages that combine content and layout.

Understanding the Webby

A content management system is essential for websites where content is updated regularly. HTML headers, navigation menus and footers are some structural elements provided by Webby. Webby has the following key features:

Thuật ngữ liên quan

  • Client
  • LaTeX
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Content Management System (CMS)
  • Web Content Management (WCM)
  • Ruby
  • Client-side
  • Data Management
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *