Website Usability

Định nghĩa Website Usability là gì?

Website UsabilityWebsite Usability. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Website Usability - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trang web khả năng sử dụng là một thuật ngữ mô tả sự dễ dàng của việc sử dụng một trang web hoặc dự án cụ thể. Nhìn vào vấn đề này chạm vào một số mối quan tâm lớn cho các webmaster và các nhà phát triển hiện nay liên quan đến cách một đối tượng mục tiêu sử dụng một trang web trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một ý nghĩa cơ bản, trang web khả năng sử dụng giải quyết các vấn đề như thế nào "thân thiện" một trang web là. Dễ sử dụng là một vấn đề áp dụng cho hầu như bất kỳ công nghệ, nhưng đặc biệt là đối với những hệ thống đó tạo điều kiện cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông mới như Internet. các trang web tốt phải có một thiết kế thân thiện và có thể truy cập bởi những người đang sử dụng nó.

What is the Website Usability? - Definition

Website usability is a term describing the ease of use of a particular website or project. Looking at this issue touches a number of big concerns for today's webmasters and developers related to how a target audience uses an online site.

Understanding the Website Usability

In a basic sense, website usability addresses the question of how "user friendly" a website is. Ease of use is an issue applied to almost any technology, but particularly to those systems that facilitate the use of new media such as the Internet. Good sites must have a user-friendly design and be accessible by the people who are using it.

Thuật ngữ liên quan

  • Responsive Web Design (RWD)
  • User Interface (UI)
  • HTML5
  • Cascading Style Sheets Level 1 (CSS1)
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server
  • Smart Client
  • Channel Partner

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *