Weenix

Định nghĩa Weenix là gì?

WeenixWeenix. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Weenix - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Weenix là một thuật ngữ có nguồn gốc từ việc kết hợp "Unix" và "weenie," một thuật ngữ dùng để chỉ những người sử dụng Unix bằng cần thiết, nhưng muốn thay thế đơn giản hơn. điểm Weenix với những gì nhiều nhà phê bình xem như sự phức tạp không cần thiết của nhiều hệ thống Unix, có thể dẫn siêu người dùng Unix để tin rằng họ có làm chủ được hệ điều hành. Một số người lập luận rằng làm chủ mà chỉ liên quan đến chịu đựng nhiều quirks Unix của, làm cho những người sử dụng siêu, hay "phù thủy", thịt bằm để thay thế. Như vậy, weenix cũng có thể tham khảo bất cứ ai tham gia vào lời khen ngợi dạt dào tình cảm và không phê phán của hệ thống Unix.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nỗ lực của thuật ngữ này để làm tổn hại điểm Unix để các cuộc tranh luận trên một số điểm gây nhiều tranh cãi về cách hệ điều hành nên được thiết lập. Nhìn chung, giao diện Unix cung cấp một "khó" giao diện so với nhiều hệ điều hành mới được phát triển bởi các công ty thương mại nhắm một người dùng cuối tương đối không phức tạp. Unix sử dụng một môi trường dòng lệnh và các tính năng khác đang hướng tới người dùng savvier. Bên cạnh đó, những người chỉ trích Unix điểm đến các tính năng như xóa tập tin cứng và trường hợp nhạy cảm cho các lệnh như "hạn chế" khác mà đòi hỏi sự tuân thủ của con người và, đến lượt nó, một người thông thạo hơn. Tuy nhiên, đối với một số người dùng, các loại tính năng chỉ đơn giản là gây phiền nhiễu. Các lập trình viên và những người ủng hộ nhiều hơn nữa môi trường "đích thực" có thể thích Unix qua công khai hình ảnh menu định hướng lựa chọn hệ điều hành như hiện đại MS Windows.

What is the Weenix? - Definition

Weenix is a term derived from combining "Unix" and "weenie," a term that refers to those who use Unix by necessity, but would prefer simpler alternatives. Weenix points to what many critics see as the needless complexity of many Unix systems, which can lead Unix super users to believe they have mastery over the operating system. Some would argue that that mastery only involves tolerating Unix's many quirks, making those super users, or "wizards," weenies instead. As such, weenix may also refer to anyone who is engaged in effusive and uncritical praise of the Unix system.

Understanding the Weenix

This term's attempt to derogate Unix points to the debate on some controversial points about how operating systems should be set up. In general, the Unix interface provides a "harder" interface than many of the new operating systems developed by commercial companies that target a relatively unsophisticated end user. Unix uses a command-line environment and other features that are geared toward a savvier user. In addition, those who criticize Unix point to features like hard file deletion and case-sensitivity for commands as other "restrictions" that require human compliance and, in turn, a more knowledgeable user. To some users, however, these kinds of features are simply annoying. Programmers and others who favor more "authentic" environments may prefer Unix over the overtly visual-menu oriented OS choices like modern MS Windows.

Thuật ngữ liên quan

  • Unix
  • Kernel
  • Operating System (OS)
  • Programming
  • Interface
  • Power User
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *