Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK)

Định nghĩa Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK) là gì?

Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK)Được bảo vệ Wi-Fi truy cập Pre-Shared Key (WPA-PSK). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Được bảo vệ Wi-Fi truy cập Pre-Shared Key (WPA-PSK) là một cơ chế an ninh sử dụng để xác thực và Validate người dùng trên một mạng LAN không dây (WLAN) hoặc kết nối Wi-Fi. Đây là một biến thể của giao thức bảo mật WPA.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

WPA-PSK không yêu cầu một máy chủ xác thực và hướng dẫn cấu hình người dùng. Do đó, nó được coi là đơn giản và gọn gàng hơn so với WPA Enterprise, một biến thể WPA.

What is the Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK)? - Definition

Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK) is a security mechanism used to authenticate and validate users on a wireless LAN (WLAN) or Wi-Fi connection. It is a variation of the WPA security protocol.

Understanding the Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK)

WPA-PSK does not require an authentication server and manual user configuration. Thus, it is considered simpler and leaner than WPA Enterprise, a WPA variant.

Thuật ngữ liên quan

  • Wi-Fi Protected Access (WPA)
  • Information Security (IS)
  • Wireless Local Area Network Security (WLAN Security)
  • Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
  • Advanced Encryption Standard (AES)
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Wi-Fi Protected Access-Enterprise (WPA Enterprise)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *