Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)

Định nghĩa Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) là gì?

Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)Wideband đa truy cập phân chia theo mã (WCDMA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Wideband đa truy cập phân chia theo mã (WCDMA) là một thế hệ thứ ba (3G) tiêu chuẩn mà sử dụng các trực chuỗi phân chia theo mã đa truy nhập (DS-CDMA) phương pháp truy cập kênh và in hai mặt phân chia tần số (FDD) phương pháp để cung cấp tốc độ cao và dịch vụ dung lượng cao. WCDMA là phiên bản sử dụng phổ biến nhất của Universal Mobile Hệ thống Viễn thông (UMTS). Nó được phát triển bởi NTT DoCoMo của Nhật Bản và hình thành cơ sở của Tự do của Multimedia Access (FOMA) Mạng 3G.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống WCDMA là một phần của UMTS. Nó được phát triển bởi Chương trình Đối tác 3G, trong đó bao gồm các mạng di động lõi phát triển thuộc về Global System for mạng (GSM) thông tin di động trên toàn thế giới. WCDMA có hai chế độ:

What is the Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)? - Definition

Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) is a third-generation (3G) standard that employs the direct-sequence code division multiple access (DS-CDMA) channel access method and the frequency-division duplexing (FDD) method to provide high-speed and high-capacity service. WCDMA is the most commonly used variant of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). It was developed by Japan’s NTT DoCoMo and formed the basis of its Freedom of Multimedia Access (FOMA) 3G Network.

Understanding the Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)

The WCDMA system is part of the UMTS. It is developed by the 3G Partnership Program, which is composed of evolved core cellular networks that belong to the Global System for Mobile (GSM) communications networks worldwide. WCDMA features two modes:

Thuật ngữ liên quan

  • Code Division Multiple Access (CDMA)
  • Time Division Multiple Access (TDMA)
  • Second Generation Wireless (2G)
  • Third Generation Wireless (3G)
  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Fifth Generation (Programming) Language (5GL)
  • Uplink
  • Downlink
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Femtocell

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *