Wideband Voice

Định nghĩa Wideband Voice là gì?

Wideband VoiceWideband thoại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wideband Voice - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Wideband giọng nói là một công nghệ kỹ thuật số sử dụng cho chính xác giọng nói và tăng cường Voice over Internet Protocol (VoIP) chất lượng âm thanh. Wideband băng rộng bộ giải mã công nghệ giọng nói của mang lại chất lượng âm thanh vượt trội bằng cách nhân đôi tỷ lệ lấy mẫu và tăng chiều rộng của sao chép phổ âm thanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Wideband giọng nói tiếp tục đạt được đà ổn định trong các định dạng điện thoại truyền thống vì tính năng của nó, trong đó bao gồm:

What is the Wideband Voice? - Definition

Wideband voice is a digital technology used for voice precision and enhanced Voice over Internet Protocol (VoIP) audio quality. Wideband voice technology's wideband codec delivers superior sound quality by doubling sampling rate and increasing the width of the reproduced sound spectrum.

Understanding the Wideband Voice

Wideband voice continues to gain steady momentum over traditional telephony formats because of its features, which include:

Thuật ngữ liên quan

  • Wideband Voice
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Telephony
  • Skype
  • Digital Audio
  • Codec (Compressor/Decompressor)
  • Cellular Wideband Audio
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *