Windows Command Prompt

Định nghĩa Windows Command Prompt là gì?

Windows Command PromptCửa sổ Command Prompt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Command Prompt - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cửa sổ Command Prompt là một chương trình thông dịch dòng lệnh được bao gồm với các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows bắt đầu với Windows NT. Nó tương tự như giao diện điều khiển dựa trên đĩa hệ điều hành (DOS) đã được sử dụng trước khi Windows được giới thiệu như là một giao diện người dùng đồ họa. Command Prompt có thể được sử dụng để duyệt qua các thư mục và thực hiện các chương trình và các tập tin batch với sự giúp đỡ của các lệnh cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cửa sổ Command Prompt là một ứng dụng thông dịch dòng lệnh được tìm thấy trong hầu hết các phiên bản của Windows. Nó có thể được sử dụng để thực hiện các tập tin batch, chẩn đoán chạy, thực hiện chức năng quản lý tiên tiến, vấn đề khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề nhất định. Lệnh tên Prompt tập tin là cmd.exe.

What is the Windows Command Prompt? - Definition

Windows Command Prompt is a command line interpreter program that is included with various versions of Windows OS beginning with Windows NT. It is similar to the console-based Disk Operating System (DOS) that was used before Windows was introduced as a graphical user interface. Command Prompt can be used to browse through directories and to execute programs and batch files with the help of specific commands.

Understanding the Windows Command Prompt

Windows Command Prompt is a command line interpreter application that is found in most versions of Windows. It can be used to execute batch files, run diagnostics, perform advanced administrative functions, troubleshoot problems and solve certain issues. Command Prompt's file name is cmd.exe.

Thuật ngữ liên quan

  • DOS Command Prompt
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Command Line Interface (CLI)
  • Batch File
  • Pipe
  • Interpreter
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *