Wireless Sensor Network (WSN)

Định nghĩa Wireless Sensor Network (WSN) là gì?

Wireless Sensor Network (WSN)Mạng cảm biến không dây (WSN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireless Sensor Network (WSN) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wireless Sensor Network (WSN)? - Definition

Understanding the Wireless Sensor Network (WSN)

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless
  • Autonomous System (AS)
  • Node
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *