Wireshark

Định nghĩa Wireshark là gì?

WiresharkWireshark. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireshark - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Wireshark là một mạng lưới nguồn phân tích giao thức mở miễn phí cho phép người dùng tương tác duyệt lưu lượng dữ liệu trên mạng máy tính. Các dự án phát triển được bắt đầu dưới cái tên Ethereal, nhưng được đổi tên thành Wireshark trong năm 2006. Nhiều nhà phát triển mạng từ khắp nơi trên thế giới đã góp phần vào dự án này với phân tích mạng, xử lý sự cố, phát triển phần mềm và các giao thức truyền thông. Wireshark được sử dụng trong nhiều cơ sở giáo dục và các ngành công nghiệp khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Wireshark là một mạng hoặc giao thức phân tích (còn được gọi là một sniffer mạng) cung cấp miễn phí tại trang web Wireshark. Nó được sử dụng để phân tích cấu trúc của giao thức mạng khác nhau và có khả năng để chứng minh đóng gói. Máy phân tích hoạt động trên Unix, Linux và Microsoft Windows hệ điều hành, và sử dụng các GTK + Widget Toolkit và pcap cho gói chụp. Wireshark và thiết bị đầu cuối dựa trên các phiên bản phần mềm miễn phí khác như tshark được phát hành theo GNU General Public License. Wireshark chia sẻ nhiều đặc điểm với tcpdump. Sự khác biệt là nó hỗ trợ một giao diện người dùng đồ họa (GUI) và có thông tin lọc các tính năng. Bên cạnh đó, Wireshark cho phép người sử dụng để xem tất cả các lưu lượng được truyền qua mạng. Đặc điểm của Wireshark bao gồm:

What is the Wireshark? - Definition

Wireshark is a free and open source network protocol analyzer that enables users to interactively browse the data traffic on a computer network. The development project was started under the name Ethereal, but was renamed Wireshark in 2006. Many networking developers from all around the world have contributed to this project with network analysis, troubleshooting, software development and communication protocols. Wireshark is used in many educational institutions and other industrial sectors.

Understanding the Wireshark

Wireshark is a network or protocol analyzer (also known as a network sniffer) available for free at the Wireshark website. It is used to analyze the structure of different network protocols and has the ability to demonstrate encapsulation. The analyzer operates on Unix, Linux and Microsoft Windows operating systems, and employs the GTK+ widget toolkit and pcap for packet capturing. Wireshark and other terminal-based free software versions like Tshark are released under the GNU General Public License. Wireshark shares many characteristics with tcpdump. The difference is that it supports a graphical user interface (GUI) and has information filtering features. In addition, Wireshark permits the user to see all the traffic being passed over the network. Features of Wireshark include:

Thuật ngữ liên quan

  • Packet Analyzer
  • Sniffer
  • Operating System (OS)
  • Linux
  • Protocol
  • Enterprise Linux
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *