WS Transaction

Định nghĩa WS Transaction là gì?

WS TransactionWS giao dịch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WS Transaction - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

WS giao dịch (WSTx) là một đặc điểm kỹ thuật được phát triển bởi BEA, IBM và Microsoft cho biết cách giao dịch sẽ được xử lý và kiểm soát trong Web Services. Các đặc điểm kỹ thuật giao dịch được chia thành hai phần - giao dịch nguyên tử ngắn (AT) và hoạt động kinh doanh lâu (BA). Dựa trên các yêu cầu của các ứng dụng được phát triển, các dụng cụ nhà phát triển các giao thức của một trong những phương pháp trên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ web thuộc về các tổ chức khác nhau và do đó mất thời gian lâu hơn để cộng tác và đạt được một nhiệm vụ. giao dịch một RDBMS dựa trên chỉ cần một vài giây / phút để thực hiện, trong khi các giao dịch dịch vụ Web dựa trên thậm chí có thể chạy trong nhiều ngày với nhau. Thậm chí nếu một dịch vụ Web thất bại, toàn bộ giao dịch thất bại. Những loại giao dịch không thể sử dụng trung ương kể từ khi họ sử dụng Internet để giao tiếp, đó là không thể quản lý.

What is the WS Transaction? - Definition

WS Transaction (WSTx) is a specification developed by BEA, IBM and Microsoft that indicates how transactions will be handled and controlled in Web Services. The transaction specification is divided into two parts - short atomic transactions (AT) and long business activity (BA). Based on the requirement of the application being developed, the developer implements the protocols of one of the above approaches.

Understanding the WS Transaction

Web services belong to different organizations and hence take longer time to collaborate and achieve a task. An RDBMS-based transaction just needs a few seconds/minutes to execute, whereas Web services-based transactions may even run for days together. Even if one Web service fails, the entire transaction fails. These types of transactions cannot use a central authority since they use the Internet to communicate, which is impossible to manage.

Thuật ngữ liên quan

  • Transaction
  • Transaction Processing
  • Transaction Processing Monitor (TPM)
  • Electronic Commerce (E-Commerce)
  • Electronic Business (E-Business)
  • Transaction Process System (TPS)
  • On-Line Transaction Processing (OLTP)
  • Web Server
  • Business Web Transaction Processing (BWTP)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *