A fortiori analysis

Định nghĩa A fortiori analysis là gì?

A fortiori analysisMột phân tích fortiori. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ A fortiori analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong lý thuyết quyết định, một phân tích được thực hiện để cố tình ủng hộ các giải pháp thay thế khi so sánh với các giải pháp tuyên một cách tốt nhất. Các phương án được cố tình trọng để làm cho họ trông đẹp hơn. Nếu tòa tuyên phán-tốt nhất giải pháp vẫn là tốt nhất, vị trí của nó như là sự lựa chọn có khả năng được tăng cường hơn nữa. 'Một fortiori' là tiếng Latin có nghĩa, 'thậm chí nhiều hơn như vậy' hoặc 'cách thuyết phục hơn.'

Definition - What does A fortiori analysis mean

In decision theory, an analysis made to intentionally favor alternative solutions when compared to the solution adjudged as best. The alternatives are deliberately weighted to make them look better. If the adjudged-best solution still remains the best, its position as the likely choice is further strengthened. 'A fortiori' is Latin for, 'even more so' or 'more conclusively.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *