A posteriori

Định nghĩa A posteriori là gì?

A posterioriHậu thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ A posteriori - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kết luận hay phán xét dựa trên cảm ứng. Nó bắt đầu với các sự kiện quan sát và hiện tượng, và suy luận nguyên nhân tiềm ẩn của họ. Latin cho, những gì đến sau đó. Xem thêm một tiên nghiệm.

Definition - What does A posteriori mean

Conclusion or judgment based on induction. It begins with the observed facts and phenomenon, and infers their underlying causes. Latin for, what comes after. See also a priori.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *