Above full-employment equilibrium

Định nghĩa Above full-employment equilibrium là gì?

Above full-employment equilibriumTrên cân bằng toàn lao động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Above full-employment equilibrium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình huống mà một nền kinh tế được sản xuất hàng hoá ở mức độ cao hơn như bình thường được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Do yếu tố này, sẽ không có tình trạng dư cung trong ngắn hạn, khi thị trường đặc biệt là ở trạng thái cân bằng.

Definition - What does Above full-employment equilibrium mean

Situation where an economy is producing goods at a higher level than it normally does, as measured by its gross domestic product (GDP). Due to this factor, there will be no excess supply in the short run, as the particular market is in equilibrium.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *