Above ground risk

Định nghĩa Above ground risk là gì?

Above ground riskNguy cơ trên mặt đất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Above ground risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguy cơ phi kỹ thuật như rằng gắn liền với thị trường, môi trường chính trị, hay giá cả.

Definition - What does Above ground risk mean

Non-technical risk such as that associated with markets, political environment, or prices.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *