Above market cost

Định nghĩa Above market cost là gì?

Above market costGiá thị trường trên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Above market cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí của một hàng hóa hay dịch vụ mà là nhiều hơn chi phí trung bình của hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự.

Definition - What does Above market cost mean

Cost of a good or service that is more than the average cost of comparable goods or services.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *