Above the line deduction

Định nghĩa Above the line deduction là gì?

Above the line deductionPhía trên trích dòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Above the line deduction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các khoản có thể được lấy đi từ tổng thu nhập được công nhận cho một cá nhân. Số tiền này bao gồm các khoản thanh toán về cấp dưỡng / hỗ trợ hoặc các chi phí liên quan đến giáo dục trẻ em.

Definition - What does Above the line deduction mean

Amounts that can be taken away from the total income recognized for an individual. These amounts include payments made for alimony/child support or costs associated with education.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *