Absentee landlord

Định nghĩa Absentee landlord là gì?

Absentee landlordVắng mặt chủ nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absentee landlord - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chủ sở hữu người không chiếm hoặc tài sản của mình và một trong hai thuê nó ra hoặc lá nó bỏ trống, nhưng không từ bỏ nó. Còn được gọi là chủ sở hữu vắng mặt.

Definition - What does Absentee landlord mean

Property owner who does not occupy his or her property and either rents it out or leaves it vacant, but does not abandon it. Also called absentee owner.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *