Absenteeism

Định nghĩa Absenteeism là gì?

AbsenteeismCách khai khẩn đất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absenteeism - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không tham gia tình nguyện tại nơi làm việc, mà không cần lý do chính đáng. phương tiện vắng mặt hoặc trốn thói quen làm việc, hoặc vắng mặt bướng bỉnh khi trong một hành động đình công. Nó không bao gồm sự vắng mặt không tự nguyện hoặc thỉnh thoảng do nguyên nhân hợp lệ, hoặc các lý do ngoài tầm kiểm soát của một người, chẳng hạn như tai nạn hay bệnh tật. Xem thêm quản lý tham dự.

Definition - What does Absenteeism mean

Voluntary non attendance at work, without valid reason. Absenteeism means either habitual evasion of work, or willful absence as in a strike action. It does not include involuntary or occasional absence due to valid causes, or reasons beyond one's control, such as accidents or sickness. See also attendance management.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *