Absolute advantage

Định nghĩa Absolute advantage là gì?

Absolute advantageLợi thế tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute advantage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong lý thuyết về thương mại quốc tế, một quốc gia hoặc công ty có lợi thế tuyệt đối nếu nó có thể tạo ra một sản phẩm (hay dịch vụ) hơn 'hiệu quả' (giá rẻ) hơn những người khác. Đầu tiên được đề xuất bởi các chuyên gia kinh tế Anh Adam Smith (1723-1790) như là một phần mở rộng của bộ phận mình của học thuyết lao động. Xem thêm chi phí lợi thế tuyệt đối và lợi thế cạnh tranh.

Definition - What does Absolute advantage mean

In the theory of international trade, a country or firm has an absolute advantage if it can produce a product (good or service) more 'efficiently' (cheaply) than others. First suggested by the UK economist Adam Smith (1723-90) as an extension of his division of labor doctrine. See also absolute cost advantage and competitive advantage.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *