Absolute assignment

Định nghĩa Absolute assignment là gì?

Absolute assignmentPhân công tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute assignment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyển nhượng trong đó tất cả (và không chỉ đơn thuần là một phần) lợi ích, trách nhiệm, và / hoặc các quyền được chuyển giao bởi một bên khác, mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết. Xem thêm nhiệm vụ thế chấp.

Definition - What does Absolute assignment mean

Assignment in which all (and not merely a portion of) benefits, liabilities, and/or rights are transferred by one party to another, without any pre-condition. See also collateral assignment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *