Absolute quota

Định nghĩa Absolute quota là gì?

Absolute quotaHạn ngạch tuyệt đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absolute quota - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn ngạch nhập khẩu cho phép một số lượng hạn chế về hàng hóa chỉ định vào một quốc gia (hoặc thu hồi hàng hóa đã nhập khẩu từ một kho ngoại quan) phục vụ tiêu dùng - tại mức thuế suất bình thường - trong một thời hạn nhất định. Xem thêm hạn ngạch thuế quan.

Definition - What does Absolute quota mean

Import quota that allows a limited quantity of specified merchandise into a country (or withdrawal of already imported merchandise from a bonded warehouse) for consumption - at normal duty rates - during a specified period. See also tariff rate quota.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *